Polityka przetwarzania danych

Administrator

1. Administratorem danych jest Traffic Control OÜ („Traffic Control”), spółka zarejestrowana w Estonii, wpisana do estońskiego Rejestru Handlowego za nr.: 11501857.
2. Aby skontaktować się z Traffic Control, należy kliknąć tutaj. Względnie prosimy o kierowanie korespondencji na następujący adres:
Traffic Control OÜ
Tornimäe 2,
Tallin, 15010
Estonia

3. Aby skontaktować się z inspektorem ochrony danych firmy Traffic Control należy wysłać korespondencję na adres dataprotectionofficer@credy.com lub na adres:
Data Protection Officer
Traffic Control OÜ
Tornimäe 2,
Tallinn, 15010
Estonia

Przetwarzanie danych osobowych

4. Traffic Control przetwarza dane osobowe w następujących celach:
4.1. Wykonywanie zobowiązań umownych wobec osoby, której dane dotyczą, w tym przekazywanie danych osobowych kredytodawcom, zgodnie z Warunkami
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Umowa między Traffic Control a osobą, której dane dotyczą, została zawarta właśnie w taki sposób, aby firma Traffic Control mogła przekazywać dane osobowe dostarczone przez osobę, której dane dotyczą, do kredytodawcy. Należy pamiętać, że nie wszystkie dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą będą przekazywane do każdego kredytodawcy. Różni kredytodawcy żądają różnych danych. Ponieważ jednak Traffic Control nie posiada wcześniej informacji, do którego kredytodawcy zostaną przesłane dane osoby, której dane dotyczą, spółka gromadzi dane, które wystarczą, aby każdy kredytodawca, z którym współpracuje Traffic Control, dokonał wstępnej oceny, czy może zgodzić się na przyznanie kredytu odpowiedniej osobie, której dane dotyczą (w przypadku ostatecznej decyzji kredytodawca może zażądać dodatkowych danych; w związku z zasadą minimalizacji danych Traffic Control nie gromadzi wszystkich takich danych).
4.2. Rozliczanie kont z partnerami transakcyjnymi
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Firma Traffic Control otrzymuje wynagrodzenie do kredytodawców za przekazywanie im informacji na temat osób, których dane dotyczą, które chcą otrzyma
kredyt pieniężny. Kwoty wypłacane przez Traffic Control swoim dostawcom (na przykład stronom internetowym zawierającym reklamy przedmiotowej strony internetowej lub stron zbierających dane osobowe, a następnie wysyłających je do Traffic Control, aby mogła przekazywać je do kredytodawców) są uzależnione od liczby osób, których dane dotyczą, które odwiedzają tę stronę internetową za pośrednictwem tych dostawców.
4.3. Podejmowanie kroków niezbędnych do zapobiegania oszustwom
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w niektórych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Traffic Control nie chce stać się przedmiotem oszustwa i może podlegać obowiązkom prawnym wobec kredytodawców w zakresie nieprzekazywania dostawcom usług kredytowych informacji pochodzących od podmiotów oszukańczych lub innych nieprawidłowych danych. Nawet jeśli nie istnieje taki bezpośredni obowiązek prawny, przekazywanie informacji pochodzących od podmiotów oszukańczych lub przekazywanie innych nieprawidłowych informacji do kredytodawcy może spowodować, że kredytodawca rozważy zakończenie współpracy z Traffic Control lub podjęcie kroków prawnych przeciwko Traffic Control.
4.4. Kompilacja danych analitycznych (analytics) na temat korzystania z niniejszej strony internetowej i usług świadczonych przez Traffic Control
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane typu analytics są niezbędne, aby firma Traffic Control miała wystarczające informacje na temat swojej działalności w celu opracowania i zrealizowania planów biznesowych (na przykład informacje o udanych działaniach marketingowych, informacje o tym, które funkcje witryny są używane itp.). Jest to konieczne, między innymi, aby zapewnić lepszą obsługę osobom, których dane dotyczą.
4.5. Marketing bezpośredni
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Traffic Control nie pobiera opłat od osób, których dane dotyczą, za usługi im udostępniane za pośrednictwem strony internetowej. Biorąc pod uwagę koszty ogólnego marketingu internetowego, nie byłoby to możliwe bez marketingu bezpośredniego.
5. Traffic Control nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków określonych w Warunkach, chyba że osoby, których dane dotyczą, wypełnią wszystkie pola formularza wniosku.
6. Oprócz danych osobowych wprowadzanych przez osobę, której dane dotyczą, Traffic Control gromadzi dane osobowe należące do następujących kategorii:
6.1. lokalizacja (w tym adres IP), z którego osoba, której dane dotyczą, uzyskuje dostęp do niniejszej strony internetowej, oraz czas takiej czynności,
6.2. w jaki sposób osoba, której dane dotyczą, uzyskała dostęp do strony internetowej (na przykład za pośrednictwem partnera Traffic Control wyświetlającego reklamę strony internetowej lub partnera zbierającego dane osobowe osoby, której dane dotyczą, a następnie przekazującego go Traffic Control itp.),
Dane te pochodzą ze strony internetowej, za pośrednictwem której osoba, której dane dotyczą, trafiła na tę stronę.
6.3. odpowiedź kredytodawców.
Dane te pozyskiwane są od kredytodawców.
7. Traffic Control przekazuje dane osobowe zebrane przez firmę odbiorcom należącym do następujących kategorii:
7.1. kredytodawcy,
7.2. dostawcy poczty e-mail,
7.3. dostawcy usług SMS,
7.4. dostawcy danych analitycznych (analytics),
7.5. dostawcy serwerów i dostępu do sieci (takich jak Internet).
8. Ponadto podwykonawcy Traffic Control w dziedzinie IT i marketingu, którzy przetwarzają dane osobowe na tych samych serwerach, na których Traffic Control przechowuje dane osobowe, mogą mieć dostęp do danych osobowych.
9. Traffic Control nie przekazuje danych osobowych poza Unię Europejską.
10. Bez uszczerbku dla prawa osoby, których dane dotyczą, do usunięcia danych osobowych, Traffic Control przechowuje je przez okres dłuższy niż następujące okresy czasu:
10.1. okres dziesięciu lat od momentu, w którym osoba, której dane dotyczą, korzystała ostatnio z niniejszej strony internetowej. Przechowywanie danych umożliwia osobie, której dane dotyczą łatwiejsze i sprawniejsze korzystanie ze strony internetowej i usług świadczonych przez Traffic Control (na przykład wprowadzenie wszystkich danych na nowo nie jest konieczne, aby znów przekazać informacje kredytodawcom). Umożliwia również Traffic Control lepsze świadczenie usługi swoim klientom, a także pozwala określić, czy płatność jest należna partnerowi (na przykład, żadna płatność nie przysługuje partnerowi za skierowanie do Traffic Control klienta, którego ten partner już wcześniej skierował do Traffic Control);
10.2. okres, po upływie którego roszczenia umowne wynikające z następujących umów ulegają przedawnieniu: umowa pomiędzy (i) Traffic Control i osobą, której dane dotyczą, (ii) Traffic Control i kredytodawcami, którym przekazano informacje o osobie, której dane dotyczą, oraz (iii) pomiędzy Traffic Control a kontrahentem, z którego witryny internetowej osoba, której dane dotyczą, trafiła na tę stronę internetową;
10.3. okres, w którym pożyczkodawca musi przechowywać informacje o pożyczkobiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), w którym firma Traffic Control jest objęta obowiązkiem, umownym lub nie, wobec właściwego pożyczkodawcy, pomocy pożyczkodawcy w gromadzeniu danych o pożyczkobiorcy, które to informacje musi zachować pożyczkodawca.
11. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przekazała Traffic Control.
12. Traffic Control podejmuje decyzje na podstawie automatycznego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania. Takie przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, lub jest wynikiem zgody osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie wyrazi zgody na takie przetwarzanie, Traffic Control nie będzie w stanie świadczyć usług, o których mowa w Warunkach. Z jednej strony takie przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia kolejności, w jakiej informacje są przekazywane do kredytodawców. Bez niego Traffic Control nie byłaby w stanie wykonywać swoich obowiązków wynikających z Warunków. Z drugiej strony takie przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą, komunikacji handlowej w zakresie oferty kredytu konsumenckiego. Konieczne jest również wykluczenie prezentowania określonych materiałów marketingowych niektórym osobom, których dane dotyczą. Bez tego Traffic Control nie będzie pobierała środków pieniężnych od osób, których dane dotyczą, za korzystanie ze strony internetowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

13. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do:
13.1. uzyskania od Traffic Control potwierdzenia, czy dane osobowe, które jej dotyczą, są przetwarzane,
13.2. w przypadku, gdy przetwarzane są dane osobowe dotyczące tej osoby, uzyskania od Traffic Control informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
13.3. zażądania od Traffic Control sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
13.4.dostarczenia Traffic Control dodatkowych danych w celu uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
13.5. żądania od Traffic Control usunięcia, na warunkach określonych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
13.6. żądania od Traffic Control ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, w sytuacjach opisanych w art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
13.7. otrzymania od Traffic Control, w formacie pliku .csv, danych osobowych, które przekazała do Traffic Control,
13.8.sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
13.9. sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych, gdy Traffic Control przetwarza dane osobowe do celów innych uzasadnionych interesów realizowanych przez Traffic Control. Traffic Control zaprzestanie przetwarzania, chyba że istnieją przekonujące uzasadnione powody do przetwarzania, które unieważniają interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie takie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych,
13.10. złożenia skargi do organu nadzorczego.
14. W celu skorzystania z któregoś z praw, o których mowa w punkcie 13 (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego), osoba, której dane dotyczą, powinna napisać do Traffic Control korzystając z tego formularza. Traffic Control odpowie na prośbę bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku (okres ten może, z uwzględnieniem okoliczności, zostać przedłużony o dwa miesiące). Czas odpowiedzi będzie zależał od liczby wniosków otrzymanych przez Traffic Control, a także od treści konkretnego wniosku.

Gotowy, aby otrzymać gotówkę w 10 minut?

Otrzymaj pieniądze teraz