Regulamin

Warunki Usługa

1. Traffic Control otrzymuje od Użytkownika informacje na jego temat oraz na temat kredytu jaki pragnie uzyskać i przekazuje je kredytodawcom działającym na rynku polskim, a z którymi Traffic Control współpracuje. Otrzymanie tych informacji umożliwi kredytodawcom podjęcie decyzji na, czy pożyczka zostanie Użytkownikowi udzielona, a jeśli tak – na jakich warunkach.
2. Firma Traffic Control nie będzie w stanie przekazać kredytodawcom informacji dotyczących Użytkownika i kredytu, który chce otrzymać, dopóki wszystkie pola w formularzu wniosku nie zostaną wypełnione.
3. Informacje, o których mowa w punkcie 1, nie zostaną przekazane wszystkim kredytodawcom w tym samym czasie, ale w kolejności ustalonej przez Traffic Control.
4. Kolejność zależy od kilku czynników. Traffic Control stosuje między innymi określone autorskie algorytmy do analizy uzyskanych od Użytkownika informacji przed podjęciem decyzji, do którego kredytodawcy skierować dane w pierwszej kolejności. Taka analiza pomaga na przykład zwiększyć prawdopodobieństwo (poprzez dopasowanie danych Użytkownika do profilu typowego klienta danego kredytodawcy; takie przetwarzanie realizowane jest automatycznie) otrzymania oferty pożyczki od pierwszego, wskazanego przez Traffic Control kredytodawcy. Jednakże Traffic Control nie jest w stanie tego zagwarantować.
5. Z chwilą przyjęcia przez kredytodawcę uzyskanych od Traffic Control informacji dotyczących Użytkownika Traffic Control nie będzie mógł udostępniać informacji innym kredytodawcom (nawet jeżeli kredytodawca, który je przyjął odmówi udzielenia Użytkownikowi kredytu albo jeżeli Użytkownik odrzuci złożoną przez niego ofertę). Aby dostarczyć informacje do innych kredytodawców Użytkownik będzie musiał przesłać nowy formularz wniosku. Traffic Control przypomni o tym Użytkownikowi w rozsądnym terminie po złożeniu wniosku (przypomnienie zostanie wysłane, nawet jeśli Użytkownik uzyskał pożyczkę od kredytodawcy, który przyjął informacje od Użytkownika; obecnie firma Traffic Control jest informowana o uzyskaniu bądź nie kredytu przez Użytkownika, jednak ze znacznym opóźnieniem).
6. Nie ma konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Traffic Control z tytułu używania strony internetowej (www.credy.pl) ani za zlecenie firmie przekazania informacji, o których mowa w punkcie 1, kredytodawcom. Jednakże w zamian za skorzystanie ze strony internetowej lub przesłanie przez Traffic Control do kredytodawców informacji wskazanych w punkcie 1, Użytkownika wyraża zgodę na wykorzystywanie danych w celach marketingowych.
7. Traffic Control otrzymuje wynagrodzenie od kredytodawców za przekazywanie im informacji na temat Użytkownika.

Korzystanie z usług

8. W celu skorzystania z usług, o których mowa w niniejszych warunkach należy zarejestrować się jako użytkownicy strony internetowej.
9. Należy wyraźnie zaakceptować warunki zawarte w dokumencie Informacje Prawne oraz treść niniejszych Warunków.
10. Traffic Control może w każdym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia i bez podania przyczyny, zakończyć świadczenie usług na rzecz Użytkownika (oraz usunąć konto Użytkownika strony internetowej, a także w inny sposób uniemożliwić dostęp do strefy klienta). W takim przypadku Traffic Control poinformuje Użytkownika drogą mailową o zaprzestaniu świadczenia usług.

Obowiązki Użytkownika

11. Użytkownik Oświadcza, że wszelkie informacje, które zamieszcza na stronie internetowej są kompletne i prawdziwe zarówno w dniu ich przesłania, jak i w każdej innej dacie, w której Użytkownik zwraca się do Traffic Control o przekazanie danych kredytodawcom.
12. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie skutki, w tym szkody, poniesione przez Traffic Control lub kredytodawców spowodowane nieprawidłowością danych przekazanych przez Użytkownika na stronę internetową.
13. Użytkownik zobowiązuje do utrzymania w tajemnicy nazwy użytkownika wraz z hasłem do strefy klienta na stronie internetowej. Jeżeli Użytkownik uważa, że hasło stało się znane osobom trzecim, należy je natychmiast zmienić.

Ochrona danych

14. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są przez Traffic Control zgodnie z Polityką przetwarzania danych oraz Polityką Cookie.

Ograniczenie odpowiedzialności

15. W zakresie dozwolonym przez prawo Traffic Control nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to dorozumiane gwarancje co do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw osób trzecich, zgodności produktu, bezpieczeństwa i prawidłowości. Traffic Control nie gwarantuje między innymi udzielenia przez kredytodawcę zgody na udostępnienie kredytu, ani też nieprzerwanego, wolnego od błędów działania strony internetowej (przykłady te nie ograniczają ogólności zdania poprzedzającego).
16. Żadne dane udostępnione na stronie internetowej nie mają na celu wskazywać jakiegokolwiek typu zgody ani sugestii ze strony Traffic Control w zakresie podjęcia przez Użytkownika jakichkolwiek czynności (np. wzięcie pożyczki), a także że jakakolwiek usługa (np. udzielenie pożyczki) świadczona w sposób bezpośredni lub pośredni przez przedmiotową stronę internetową jest w jakikolwiek sposób odpowiednia dla Użytkownika (nawet, jeżeli Użytkownik otrzymuje adresowaną do siebie ofertę). Zarówno kredytodawcy, jak i Użytkownik są wyłącznie odpowiedzialni za ocenę zdolności kredytowej Użytkownika.
17. Jeżeli Użytkownik dostarczył wszystkie wymagane informacje (patrz punkt 2), Traffic Control zobowiązuje się do użycia połączeń API z kredytodawcami w celu podjęcia starań w zakresie przekazania im takich informacji. Jednakże Traffic Control nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niepowodzenie połączenia API, które może skutkować brakiem możliwości przekazania informacji jednemu lub większej liczbie kredytodawców przez Traffic Control, jak też brakiem możliwości otrzymania informacji i ich oceny przez jednego lub większą liczbę kredytodawców w celu przedstawienia oferty Użytkownikowi.
18. Traffic Control nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte przez kredytodawców na podstawie informacji przekazanych im przez Traffic Control oraz za oferty przedłożone Użytkownikowi przez kredytodawców.
19. Odpowiedzialność firmy Traffic Control wynikająca z niniejszych Warunków i inna związana z dostarczaniem usług uregulowanych w niniejszych Warunkach jest wyłączona w zakresie dozwolonym przez prawo. W żadnym przypadku Traffic Control nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne naruszenie niniejszych Warunków (o ile prawo lokalne nie zabrania stosowania takich wyłączeń odpowiedzialności w umowach konsumenckich). Jednakże żadne z wyłączeń i ograniczeń przewidzianych w niniejszych Warunkach nie ogranicza ewentualnych praw Użytkownika jako konsumenta podlegającego prawu polskiemu, które to prawa nie mogą być wyłączone (np. odpowiedzialność Traffic Control za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu w wyniku działania lub zaniechania firmy Traffic Control).

Całość umowy

20. Niniejsze Warunki wraz z dokumentami, do których się odnoszą, stanowią całoś
21. Umowy między Użytkownikiem a Traffic Control w zakresie dostępu do strony internetowej, jak i świadczonych usług uregulowanych w niniejszych Warunkach.

Zmiany

22. Traffic Control może w każdym czasie zmienić niniejsze Warunki, a także inne zasady i porozumienia dotyczące użytkowania strony internetowej oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika przez Traffic Control).
23. Użytkownik zostanie poinformowany o takich zmianach drogą mailową z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o ile obowiązujące prawo nie wymaga od Traffic Control wprowadzenia zmian w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na zmiany, może zamknąć swoje konto i zrezygnować z korzystania ze strony internetowej w przyszłości.

Prawo właściwe i jurysdykcja

24. Niniejsze Warunki, jak i stosunki łączące Użytkownika i Traffic Control w ramach niniejszych Warunków, podlegają prawu Rzeczypospolitej Polski.
25. Jakikolwiek spór pomiędzy Użytkownikiem a Traffic Control wynikający z lub powstały w związku z niniejszymi Warunkami lub jakimkolwiek stosunkiem łączącym Użytkownika i Traffic Control na podstawie niniejszych Warunków będzie rozstrzygany przed sądami Rzeczypospolitej Polski.

Gotowy, aby otrzymać gotówkę w 10 minut?

Otrzymaj pieniądze teraz