Hipoteka – co oznacza? Definicja 

Hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe, dzięki któremu wierzyciel zabezpiecza się na nieruchomości na wypadek sytuacji, w której kredytobiorca przestanie spłacać kredyt. W przypadku braku spłaty zadłużenia, bank może odebrać nieruchomość dłużnikowi, sprzedać ją i w ten sposób odzyskać środki z kredytu. Pojęcie hipoteki zdefiniowane jest w Dziale II Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. 

Wyróżniamy kilka rodzajów hipotek, które możemy ustanowić na nieruchomości. Te najbardziej popularne to:

  • hipoteka umowna (powstaje na mocy podpisanej umowy pomiędzy dwoma stronami, ma zastosowanie w przypadku kredytów hipotecznych),
  • hipoteka przymusowa,
  • hipoteka kaucyjna,
  • hipoteka odwrócona,
  • hipoteka łączna.

Co może być przedmiotem hipoteki?

Zgodnie z ustawą hipotekę możemy ustanowić na różnych prawach i przedmiotach, do których zaliczymy np.:

  • nieruchomość,
  • część ułamkową nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • użytkowanie wieczyste łącznie z urządzeniami i budynkami znajdującymi się na użytkowanym gruncie.

Kiedy powstaje hipoteka?

Hipotekę możemy ustanowić na podstawie wniosku o wpis do księgi wieczystej. Aby to zrobić wraz z wnioskiem składanym w wydziale wieczystoksięgowym odpowiedniego sądu, musimy przedstawić odpowiednie dokumenty z banku, w których zawarta będzie informacja o wysokości hipoteki, jaka ma zostać wpisana do księgi wieczystej.

Wypełniony wniosek na gotowym formularzu KW-WPIS wraz z dokumentami (oświadczenie o ustanowieniu hipoteki) może złożyć kredytobiorca będący właścicielem nieruchomości bezpośrednio w sądzie lub w przypadku aktu notarialnego za pośrednictwem notariusza. Koszt ustanowienia hipoteki to 200 zł. Po złożeniu wniosku za dokonanie wpisu odpowiedzialny jest sąd.

Po dokonaniu wpisu w Dziale IV księgi wieczystej pojawia się informacja na temat kwoty zabezpieczenia banku. Wykreślić dług możemy w chwili, kiedy spłacimy zobowiązanie.

Sprawdź również czym jest decyzja kredytowa.