Co to jest NBP? Definicja

NBP, oznacza Narodowy Bank Polski, czyli bank centralny, którego funkcje zostały określone w ustawie o Narodowym Banku Polskim, Prawie Bankowym oraz Konstytucji RP. 

Siedzibą Narodowego Banku Polskiego jest Warszawa, a swoją działalność prowadzi na obszarze Polski. NBP to instytucja niezależna od państwa.

W skład organów NBP wchodzą: 

 • Prezes NBP – wybierany na 6 lat przez Sejm na wniosek Prezydenta RP, funkcję tę może pełnić maksymalnie przez dwie kadencje.
 • Rada Polityki Pieniężnej – składa się z dziewięciu członków wybieranych na 6 lat przez Prezydenta RP, Sejm i Senat. Funkcję przewodniczącego RPP pełni Prezes NBP.
 • Zarząd NBP – w skład zarządu wchodzi 6 do 8 członków, wśród których znajduje się dwóch wiceprezesów, a przewodniczącym jest Prezes NBP.

Funkcje Narodowego Banku Polskiego

NBP pełni trzy podstawowe funkcje:

 • banku emisyjnego,
 • banku banków,
 • centralnego banku państwa.

Zadania NBP zostały określone w Ustawie o Narodowym Banku Polskim. Głównym celem organu jest wsparcie Rządu w polityce gospodarczej. NBP odpowiada również za utrzymanie cen na stabilnym poziomie.

Do pozostałych funkcji NBP zaliczamy:

 • prowadzenie polityki pieniężnej – Rada Polityki Pieniężnej określa cel inflacyjny, a następnie dostosowuje poziom stóp procentowych, tak aby ten cel osiągnąć. Ma to zapewnić stabilny poziom cen oraz długofalowy wzrost gospodarczy,
 • utrzymanie stabilnego krajowego systemu finansowego – w ramach tej funkcji NBP organizuje rozliczenia pieniężne, dba również o bezpieczeństwo finansowe banków,
 • działalność emisyjna – NBP ma wyłączne prawo do emitowania znaków pieniężnych,
 • rozwój systemu płatniczego – poprzez organizację rozliczeń pieniężnych oraz nadzór nad systemami płatności i rozrachunku papierów wartościowych, NBP prowadzi system SORBNET,
 • obsługa bankowa budżetu państwa – poprzez prowadzenie centralnego rachunku bieżącego Skarbu Państwa oraz jednostek budżetowych,
 • działalność edukacyjna i informacyjna – w ramach tej funkcji NBP podejmuje działania służące upowszechnianiu wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, wzbudza przedsiębiorcze postawy, podnosi wiedzę na temat zagadnień ekonomicznych, opracowuje i wspiera projekty edukacyjne o tematyce ekonomicznej.