Zaliczka na podatek dochodowy 2022 - jak ją obliczyć i do kiedy zapłacić?

Uiszczanie zaliczki na podatek dochodowy to obowiązek przedsiębiorców rozliczających się albo na zasadach ogólnych, albo poprzez podatek liniowy. Jednak w roku 2022 pojawiły się nowe zasady z tym związane, które mogą budzić wątpliwości u niektórych osób. Sprawdźmy więc szczegółowe informacje.

Co to jest zaliczka na podatek dochodowy?

Zaliczka na podatek dochodowy to jak wspomnieliśmy, obowiązek podatnika. Polega na przekazaniu do odpowiedniego organu ustalonej zaliczki w odpowiednim terminie. Wpłat dokonuje się na mikrorachunek podatkowy, przypisany do NIP-u podatnika.

Do kiedy opłacać zaliczki na podatek dochodowy?

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mogą opłacać ją w następujący sposób:

  • miesięczny,
  • kwartalny,
  • uproszczony.

1. Zaliczki miesięczne

Dedykowane są dla podatników korzystających ze skali podatkowej albo podatku liniowego, a także tych, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów. W tym przypadku zaliczka na podatek dochodowy opłacana jest do 20. dnia miesiąca, który następuje po tym miesiącu, za który uiszczana jet zaliczka.

2. Zaliczki kwartalne

Uiszczane są do 20. dnia miesiąca, który następuje po kwartale, za który jest opłata. Nie jest to jednak forma dedykowana dla każdego, a jedynie dla tych, którzy w danym roku zaczęli prowadzić działalność gospodarczą. Jest ona również dla małych podatników, czyli tych przedsiębiorców, w przypadku których kwota VAT nie przekroczyła kwoty 1 200 000 euro.

3. Zaliczki uproszczone

Ustalane są w zależności od tego, jaka była wysokość osiągniętego dochodu w roku poprzednim lub ewentualnie w jeszcze wcześniejszym. Jest ona stała przez okres całego roku, choć trzeba mieć na uwadze to, że nie mogą skorzystać z niej wszyscy przedsiębiorcy. Z takiej zaliczki NIE można skorzystać w sytuacji gdy:

  • działalność gospodarcza została rozpoczęta w danym roku podatkowym lub w poprzednim,
  • przy dochodzie mniejszym albo równym 8 tys. złotych i to nawet w sytuacji, gdy firma istnieje przed odpowiednio długi czas.

Zaliczka na podatek dochodowy w 2023 roku - jak ją obliczyć?

Sposób obliczenia różni się w zależności od tego, jaką formę opodatkowania ma firma. Gdy dochód nie przekracza kwoty 120 tys. złotych, to wówczas proces wygląda następująco:

1. Dochód, tj. przychód z prowadzonej działalności minus koszty.

2. Podstawa opodatkowania, czyli dochód minus składki na ZUS minus strata z ubiegłych lat.

3. Wysokość podatku, czyli podstawa opodatkowania mnożona przez 12 proc.

4. Podatek do zapłaty, czyli wysokość podatku minus kwota, która zmniejsza podatek minus składki zdrowotne minus niezależne zaliczki.

Jeśli natomiast dochód przekracza 120 tys. złotych w ciągu roku, to kwotę mnoży się 32 proc.

Trzeba dodatkowo pamiętać o kwocie zmniejszającej podatek. Obecnie wynosi ona 3600 złotych w skali całego roku, czyli 300 złotych w ciągu miesiąca.

W jaki sposób wybrać metodę uiszczania zaliczek na podatek dochodowy?

W tym przypadku dostępne są dwie metody. Pierwsza z nich to elektroniczna, czyli poprzez formularz CEIDG, a konkretnie jego aktualizację. Druga to natomiast zawiadomienie pisemne o tym, że chce się zmienić sposób zapłaty zaliczek na podatek dochodowy.

Trzeba także pamiętać, że metoda może zostać zmieniona do dnia 20 lutego roku, w którym ma obowiązywać nowy sposób.

Czy zaliczka na podatek dochodowy jest zwracana?

Częste jest też pytanie, czy zaliczka na podatek dochodowy jest zwracana. Chodzi tutaj o sytuację, gdy kwota pobranych zaliczek jest wyższa, aniżeli wartość zobowiązania podatkowego. Tak, nadpłata jest zwracana, o ile zostaną spełnione dodatkowe warunki.

Trzeba mieć przede wszystkim na uwadze to, że priorytetowo nadpłaty są zaliczane na poczet zaległości podatkowych i ma to miejsce z urzędu. Jeśli jednak takowych zaległości nie ma, to można zdecydować się również na to, aby nadpłaty zostały zaliczone na przyszłe zobowiązania.

Jak natomiast odbywa się zwrot?

  • Na rachunek bankowy, który posiada podatnik w związku z prowadzoną działalnością,
  • jeśli nie jest zobowiązany do posiadania firmowego rachunku w banku, to na rachunek własny lub przekazem pocztowym.

Skąd pojawiają się nadpłaty?

Wiemy już, czym jest zaliczka na podatek dochodowy i do kiedy trzeba ją wpłacać. Wiemy też, że nadpłata może zostać zwrócona. Jednak skąd tak naprawdę mamy z nią do czynienia?

Przypadków może być kilka. Przykładem jednej z nich jest sytuacja, gdy zaliczki są pobierane w stopniu wyższym, aniżeli jest on wymagany u podatnika (czyli np. 32 proc. zamiast 12 proc.). Zdarza się także, że ma miejsce rozliczenie kwoty wolnej od podatku, nie była ona natomiast brana pod uwagę podczas obliczania zaliczek na podatek.

Informacje o zaliczce na podatek dochodowy są absolutnie kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. Istotny jest w tym przypadku jednak nie tylko sposób naliczania, ale także stosowanie się do terminów wyznaczonych przez przepisy.