Co to jest aneks? Definicja

Aneks to dokument, który zmienia warunki ustalone we wcześniejszej umowie na zasadzie porozumienia stron. Jest to potwierdzenie zmian do umowy, które polega na uchyleniu dotychczasowych postanowień. Kodeks cywilny do umów zawartych na piśmie wymaga przyjęcia tej samej formy do wszelkich zmian lub uzupełnień. W przypadku umów za potwierdzeniem notarialnym aneks również potwierdza się notarialnie. Każda zmiana uwzględniona w aneksie musi być zgodna z obowiązującym prawem.

Z czego składa się aneks do umowy?

Zarówno umowa, jak i aneks do umowy powinny zawierać podstawowe elementy, do których zaliczamy:

 • miejsce (np. Kraków, Warszawa) i datę zawarcia aneksu,
 • tytuł dokumentu np. „Aneks do umowy…”,
 • dane stron podpisujących aneks (imię i nazwisko, nazwa firmy, pesel),
 • informacje na temat umowy, do której sporządzamy aneks (numer umowy, data zawarcia umowy, miejsce podpisania),
 • dokładny opis zmieniających warunków,
 • dopisek, że pozostałe warunki, które nie są, wymienione w aneksie pozostają bez zmian,
 • podpisy wszystkich stron zawierających aneks.

Ważne, żeby w aneksie dokładnie opisać wprowadzane zmiany. Najlepszym rozwiązaniem jest dokładne przytoczenie punktów zawartych w umowie, a następnie podanie nowych z uwzględnionymi zmianami. Z aneksu muszą jasno wynikać wszystkie wprowadzone zmiany.

Co można zmienić za pomocą aneksu?

W przypadku umowy o pracę za pomocą aneksu możemy przykładowo zmienić:

 • wysokość wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • umowę zawartą na czas określony na umowę na czas nieokreślony.

W odniesieniu do umów kredytowych zmianie może podlegać:

 • długość okresu spłaty pożyczki lub kredytu,
 • system spłaty rat (z rat malejących na stałe lub odwrotnie),
 • wysokość oprocentowania,
 • rodzaj zabezpieczenia kredytu,
 • waluta kredytu,
 • przystąpienie nowego kredytobiorcy do kredytu,
 • dzień spłaty raty,
 • podwyższenie kwoty kredytu,
 • wydłużenie okresu kredytowania.

Bank ma prawo do zmiany warunków umowy w zakresie, jakim przewiduje podpisana wcześniej umowa. Zmiana może być również dokonana na wniosek klienta. Aneksy do umów kredytowych zazwyczaj są płatne.