Dług – co to oznacza? Definicja

Dług w ujęciu ekonomicznym to niespełniony przez dłużnika obowiązek pewnego świadczenia na rzecz wierzyciela. Świadczenie to może przyjąć formę finansową lub rzeczową. Odpowiednie zapisy znajdują się w umowie pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Co ważne świadczenie, którego termin realizacji jeszcze nie minął, nie jest długiem a zobowiązaniem.

Jako przyczynę powstania długu wskazuje się zatem opóźnienie w wykonaniu zobowiązania wynikającego m.in. z:

  • umowy handlowej pomiędzy dwoma stronami zgodnie, z którą określa się np. warunki dostawy towaru lub termin zapłaty.
  • umowy kredytu,
  • umowy pożyczki,
  • orzeczenia sądu,
  • decyzji administracyjnej.

Jakie są rodzaje długów?

Według ekonomii do rodzajów długu zaliczamy:

  • dług konsumenta – wynika z zaciągniętego przez konsumenta zobowiązania finansowego w postaci kredytu konsumenckiego,
  • dług narodowy – inaczej publiczny, to wartość zadłużenia podmiotów sektora finansów publicznych i Skarbu Państwa. Wynika m.in. z niespłaconych kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych lub zobowiązań odszkodowawczych,
  • dług zagraniczny – to dług krótko- lub długoterminowy o różnym oprocentowaniu, zaciągany przez rząd lub obywateli danego państwa w instytucjach międzynarodowych, lub u obywateli innych państw,
  • dług przejedzony – dług ten zaciągany jest przez osoby indywidualne, aby sfinalizować ich konsumpcję,
  • dług nierynkowy – wierzyciel musi czekać na spłatę takiego długu do momentu, w którym minie określony termin. 

Definicja długu w ujęciu prawa cywilnego

Dług, zgodnie z kodeksem cywilnym, to sytuacja prawna, która zobowiązuje dłużnika do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela. Sytuacja ta wynika ze stosunku zobowiązaniowego. W języku prawniczym dług jest odwrotnością wierzytelności. Obowiązkiem dłużnika jest spełnienie zobowiązania zgodnie z umową, jaką zawarł.

Na czym polega zwolnienie z długu?

Skutkiem zwolnienia z długu, czyli inaczej zrzeczenia się z długu jest wygaśnięcie zobowiązania. Decyzja wierzyciela o umorzeniu długu sprawia, że dłużnik jest wolny od jakiejkolwiek spłaty, a wierzyciel nie ma już prawa do żądania od dłużnika spłaty w przyszłości. Zgodnie z kodeksem cywilnym wierzyciel może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się wierzytelności. Zwolnienie następuje po akceptacji oświadczenia przez dłużnika.