Kim jest konsument? Definicja

Konsument to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że konsumentem nie może być przedsiębiorca. Definicja ta została zawarta w art. 222 Kodeksu cywilnego. 

Zgodnie z definicją, aby zostać uznanym za konsumenta, należy spełnić następujące kryteria:

  • być osobą fizyczną,
  • osoba fizyczna musi dokonywać czynności prawnej,
  • czynność ta musi zostać dokonana z przedsiębiorcą,
  • czynność prawna nie może być związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową konsumenta.

Oznacza to, że statusu konsumenta nie może uzyskać: osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), ani tzw. ułomna osoba prawna (np. spółka jawna, stowarzyszenie). Należy pamiętać, że osobie fizycznej nie przysługuje status konsumenta również w sytuacji, w której dokonywana czynność prawna będzie związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dokonywanie czynności prawnej w tym przypadku oznacza zarówno okres poprzedzający dokonanie tej czynności (obejmuje informacje uzyskane od sprzedawcy, zanim dokona zakupu), a także okres po dokonaniu czynności (np. wady zakupionego towaru, które zostaną ujawnione już po dokonaniu zakupu).

Korzyści statusu konsumenta

Uzyskanie statusu konsumenta jest istotne w relacji z przedsiębiorcą. Oznacza bowiem uzyskanie szczególnych uprawnień. Status konsumenta daje szereg korzyści, takich jak:

  • prawo do uzyskania szczególnych informacji dotyczących dokonywanej czynności prawnej, np. informacji na temat cech kupowanego produktu,
  • upraszcza dochodzenie roszczeń przeciwko przedsiębiorcy, stosowana jest zasada domniemania rozpoznania reklamacji zgodnie z żądaniem konsumenta,
  • w przypadku, kiedy sprzedana rzecz ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie,
  • prawo do namysłu, czyli tzw. prawo konsumenckie do odstąpienia od umowy. Konsument może w ciągu 14 dni rozwiązać umowę zawartą na odległość (czyli poza lokalem) bez podawania przyczyny.

Sprawdź także: