Co to jest faktoring? Definicja

Faktoring to umowa cywilnoprawna, na podstawie której firma faktoringowa (inaczej faktor) wykupuje wierzytelności przedsiębiorcy, czyli faktoranta. Zgodnie z definicją jest to zatem usługa, która polega na wykupie faktur od klienta będącego dostawcą towarów lub wykonawcą usług na rzecz kontrahentów. Są to faktury z odległym terminem płatności od 30 do 90 dni, które oczekują na zapłatę. Faktoring to odpowiedź na zatory płatnicze w firmie, dzięki czemu poprawia się płynność finansowa przedsiębiorstwa. Popularny jest w firmach: transportowych mięsnych, chemicznych, czy meblarskich.

Uczestnicy transakcji faktoringowej

  • faktorant – to przedsiębiorca, który przekazuje faktury wystawione swoim kontrahentom do firmy faktoringowej,
  • faktor – to instytucja finansowa, którą może być bank lub inna firma zajmująca się usługami faktoringowymi. Faktor nabywa wierzytelności i przelewa na rachunek przedsiębiorcy ok. 80-90% wartości faktury,
  • dłużnik faktoringowy – to kontrahent, który jest zobowiązany do zapłaty faktury w określonym terminie.

Rodzaje faktoringu

Faktoring ma wiele odmian, dzięki czemu przedsiębiorca może wybrać dla siebie najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Najbardziej popularne rodzaj faktoringu dzielimy ze względu na przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Według tego kryterium faktoring dzielimy na:

  • faktoring pełny (właściwy, bez regresu) – faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność kontrahenta, czyli za wykupioną należność. Dokonuje zmiany numeru konta do spłaty należności oraz zajmuje się ewentualną windykacją, jeżeli kontrahent nie ureguluje zobowiązania,
  • faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem) – faktor wykupuje wierzytelność od przedsiębiorcy, ale nie odpowiada za niewypłacalność kontrahenta, za terminową spłatę należności odpowiada faktorant. Oznacza to, że na przedsiębiorcy ciąży obowiązek spłaty zobowiązania, jeżeli dłużnik nie ureguluje należności faktorowi,
  • faktoring mieszany – zawiera elementy faktoringu pełnego i niepełnego. W tym przypadku firma faktoringowa ustala kwot, do jakiej ponosi odpowiedzialność w sytuacji niewypłacalności dłużnika. Po przekroczeniu tej kwoty odpowiedzialność przechodzi na przedsiębiorcę, którego obowiązkiem będzie spłata należności za faktury.

Zadaniem faktoringu jest pomoc przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej poprzez zapobieganie zatorom płatniczym. Przedsiębiorca nie musi czekać na płatności kontrahentów, ponieważ faktoring zapewnia dostęp do gotówki. Pozyskane w ten sposób środki przedsiębiorca może przeznaczyć na bieżące wydatki lub nowe inwestycje.