KNF – co to jest? Definicja

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego to jeden z organów administracji publicznej powołany na podstawie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 roku. Zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego jest zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego. Dbanie o jego przejrzystość i stabilność. Budowanie zaufania do rynku finansowego poprzez zapewnienie ochrony interesów podmiotów na nim działających. 

Zadaniem KNF jest nie tylko nadzór nad sektorem bankowym, ale także kontrola rynku:

 • kapitałowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego,
 • nadzór nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego,
 • nadzór nad sektorem kas spółdzielczych.

Do zadań Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 4 ustawy należy:

 • nadzór nad rynkiem finansowym,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego,
 • dbanie o rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności,
 • wsparcie w zakresie rozwoju innowacyjności rynku finansowego,
 • edukacja w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, informacja o zagrożeniach oraz podmiotach na nim działających,
 • uczestnictwo w projektowaniu aktów prawnych dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym,
 • pomoc w pojednawczym rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami występującymi na rynku finansowym,
 • współpraca z Polską Agencją Nadzoru Audytowego poprzez udzielanie niezbędnych informacji i przekazywanie dokumentów.Kto wchodzi w skład Komisji Nadzoru Finansowego?

Komisja Nadzoru Finansowego KNF składa się z 12 osób: 

 • Przewodniczący KNF – powoływany przez prezesa Rady Ministrów na okres 5 lat,
 • dwóch Zastępców Przewodniczącego – powoływani i odwoływani przez prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego,
 • dziewięciu członków – do których należą przedstawiciele: ministra do spraw instytucji finansowych, ministra do spraw gospodarki, ministra do spraw zabezpieczenia społecznego, ministra do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezesa UOKiK, członek zarządu NBP, 


Komisja Nadzoru Finansowego wykonuje zadania za pomocą Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku sektora pożyczkowego KNF prowadzi rejestr instytucji pożyczkowych, dzięki któremu możemy sprawdzić wiarygodność danego pożyczkodawcy.

Sprawdź również co to jest ERIF