KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Co to jest KRUS? Definicja

KRUS to inaczej Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to państwowa instytucja, która jest odpowiednikiem ZUS, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale przeznaczoną dla obsługi osób, które utrzymują się z rolnictwa. Rolnik, który uprawia użytki rolne o powierzchni przynajmniej 1 hektara przeliczeniowego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS. W pozostałych przypadkach uczestnictwo w ubezpieczeniu jest dla rolników w pełni dobrowolne. Do ubezpieczenia w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego upoważnieni są bezpośrednio rolnicy oraz ich współmałżonkowie i inni domownicy, którzy z nimi współpracują. Ubezpieczeniem objęci są również inni pomocnicy rolnika.

Jakie KRUS pełni zadania?

KRUS umożliwia dwa sposoby ubezpieczenia dla rolników. Pierwszy z nich to ubezpieczenie emerytalno-rentowe, którego podstawą działania są państwowe dotacje budżetowe, a składki pobierane od rolników stanowi jego mniejszą część. Drugi rodzaj ubezpieczenia, to ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Wysokość ich świadczeń uzależniona jest wyłącznie od składek od rolników. KRUS przekazuje również do NFZ składki na ubezpieczenie zdrowotne, do którego prawo mają wszyscy ubezpieczeniu wraz z ich rodzinami. Rolnicy dzięki temu mogą liczyć poza opieką zdrowotną również na świadczenia rehabilitacyjne czy orzecznictwo lekarskie w sprawach o renty lub odszkodowania. Celem działalności KRUS jest także szeroko pojęta prewencja zapobiegania wypadkom czy schorzeniom zawodowym. Co więcej, instytucja ta zajmuje się również zleconymi centralnie takimi zadaniami, jak świadczenia kombatanckie. Składki odprowadza się do KRUS co kwartał, a ich wysokość jest ściśle związana z areałem gospodarstwa, pozostającego do dyspozycji danego rolnika. 

Sprawdź także: