PIT Rozliczeniowy

Czym jest rozliczenie PIT? Definicja

PIT rozliczeniowy jest zeznaniem podatkowym, które składane jest przez osoby fizyczne uzyskujące dochody w danym roku podatkowym w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania. Obowiązek złożenia deklaracji jest do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Złożenie deklaracji PIT jest obowiązkowe, gdy osiąga się przychody pochodzące z tytułu wynagrodzenia z umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, a także innych źródeł dochodu, jak: prawa autorskie, prawa majątkowe, zasiłki z ZUS, stypendia, świadczenia emerytalne i rentowe. Złożenie deklaracji PIT może się odbyć w formie papierowej osobiście w urzędzie skarbowym lub listownie, a także elektronicznie w postaci specjalnych formularzy. Wypełnienie PIT rozliczeniowego pozwala dowiedzieć się, czy z tytułu podatku dochodowego przysługuje danej osobie zwrot jego części, czy też konieczne jest dokonanie dopłaty do odpowiedniej wysokości. Dochody w zależności od ich wysokości opodatkowane są zgodnie ze skalą podatkową, która wynosi w Polsce 18% albo 32%.

Co jest potrzebne aby złożyć rozliczenie podatku PIT?

Aby złożyć PIT rozliczeniowy konieczne jest uzyskanie od pracodawców dokumentów, w których uwzględnione są przychody oraz składki, które były od nich odprowadzane do poszczególnych instytucji centralnych. Deklaracja PIT może zawierać również wskazanie ulg podatkowych, z których osoba fizyczna chce skorzystać i odliczyć je od podatku. Istnieje także możliwość wspólnego rozliczenia podatku PIT przez współmałżonków posiadających wspólnotę majątkową i którzy byli w związku małżeńskim przez cały dany rok podatkowy.

Sprawdź także: