Progi podatkowe PIT - informacje i stawki w 2021

Progi podatkowe PIT - informacje i stawki w 2021

Progi podatkowe PIT - informacje i stawki w 2021

Od 15 lutego ruszyła możliwość rozliczenia się z fiskusem za ubiegły rok podatkowy przez usługę Twój e-PIT. Czas jaki mamy na złożenie zeznania podatkowego to maksymalnie dzień 30 kwietnia lub do 2 marca w przypadku PIT-28. Od wysokości dochodu jaki osiągnęliśmy za rok 2020 uzależnione będzie to ile zapłacimy podatku. Progi podatkowe PIT wyznaczają jaką wysokość podatku będziemy musieli odprowadzić w danym roku podatkowym do urzędu skarbowego. Próg podatkowy PIT określany jako przedział w skali podatkowej został uregulowany w ustawie o podatku od osób fizycznych w art. 27. 

Progi podatkowe pit 2021 rozliczamy w dwóch progach podatkowych. Kryterium przynależności do danego progu związane jest z tym jaki dochód uzyskamy w roku poprzedzającym. 

  1. PIERWSZY PRÓG PODATKOWY - dochód do kwoty 85 528 zł - należny podatek wynosi 17%. 
  2. DRUGI PRÓG PODATKOWY - dochód powyżej kwoty 85 528 zł - należny podatek wynosi 32%. 

Ważne! Podatek w drugim progu podatkowym do kwoty 85 528 zł rozliczymy według stawki 17%, a tylko od pozostałej kwoty przekraczające tę wartość zostanie naliczony podatek 32%. W tej sytuacji naliczenia podatkowe będą wyglądały następująco: 

  • 17% naliczymy za miesiące, w których dochody pracownika nie przekraczają pierwszego progu podatkowego, 
  • w miesiącu przekroczenia naliczamy podatek 17% od części dochodów, które nie przekroczyły pierwszego progu, natomiast 32% podatku od kwoty nadwyżki, 
  • 32% naliczamy w kolejnych miesiącach po przekroczeniu pierwszego progu zaliczki. 

Dopuszcza się również możliwość rozliczenia wspólnego z małżonką lub małżonkiem, co może umożliwić uniknięcie opodatkowania 32% stawką podatku, w sytuacji kiedy jedna z osób zarabia mniej. Do rozliczeń brana jest wtedy średnia dochodów. Dodatkowym kryterium jest pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a także posiadanie wspólności majątkowej.

Próg podatkowy pit 2021 - a podstawa naliczania składki

Należy również pamiętać, że podstawą obliczania składki jest dochód, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Dochód pomniejszony jest również o odliczania podstawowe, do których zaliczymy na przykład składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawa opodatkowania stanowi zatem różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto a KUP (Kosztami Uzyskania Przychodów) w kwocie 250 zł lub 300 dla pracowników zamiejscowych od jednej umowy i dodatkowo minus 13,71% z wynagrodzenia brutto, czyli kwotę przeznaczoną na składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawę opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych. 

Uzupełnij wiedzę i sprawdź nasz wcześniejszy artykuł: dochód netto vs dochód brutto.

PIT - progi podatkowe 2021 - ulgi dla młodych

Podobnie jak w roku ubiegłym osoby do 26 roku życia będą mogły skorzystać z ulgi tzw. zerowego PIT. Ulga ta według Ministerstwa Finansów obejmuje około 2 mln pracowników. Do tej pory przysługiwała osobom, które nie ukończyły 26 roku życia oraz osiągały przychody z umów o pracę lub zleceń. Od tego roku z ulgi mogą skorzystać również osoby, które uzyskują przychody z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, a także stażu uczniowskiego. Z ulgi natomiast nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło bądź samozatrudnieniu. Warunkiem skorzystania z ulgi jest roczny limit przychodów nie przekraczający pierwszego progu podatkowego, czyli w ciągu roku łącznie 85 528 zł. Oznacza to, że zarobki mogą oscylować wokół kwoty 7127 zł brutto miesięcznie. Spełniając te warunki nie zapłacimy ani jednej złotówki podatku.

Danina solidarnościowa

Dla osób o najwyższych dochodach przekraczających rocznie 1 mln zł przewidziano dodatkowe opodatkowanie w wysokości 4%, tzw. daninę solidarnościową. Obliczana jest od nadwyżki przekraczającej kwotę 1 mln. Określa się ją również jako trzeci próg podatkowy w III stopniowej skali podatkowej. Ministerstwo Finansów deklaruje, że wpływy z tego podatku mają zostać przeznaczone na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych celem pomocy społecznej, zdrowotnej i zawodowej dla tych osób. Daninę solidarnościową oblicza się od dochodów wykazywanych w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC oraz PIT-40A. W skład dochodów podlegających opodatkowaniu wchodzą: dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, dochody opodatkowane podatkiem liniowym, dochody z zagranicy rozliczane metodą proporcjonalnego odliczenia, dochody z niektórych zysków kapitałowych, a także dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej. 

Osoby, które są zobowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w 2021 r. muszą złożyć deklarację DSF-1 o wysokości daniny solidarnościowej w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego i co najważniejsze zapłacić w tym terminie daninę solidarnościową. Szczegółowe informacje zostały umieszczone w objaśnieniach podatkowych z 28 sierpnia 2019 r. dotyczących stosowania przepisów o daninie solidarnościowej.

PIT 2021- nowe ulgi podatkowe

W tym roku mamy możliwość odliczenia nowej ulgi związanej z sytuacją pandemiczną jaka ma aktualnie miejsce. Od dochodu możemy odliczyć podwójną kwotę darowizny na cele związane z walką z Covid-19. 

W tym temacie przeczytaj także: 

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności