RPP Rada Polityki Pieniężnej – co to jest? Definicja

RPP, czyli Rada Polityki Pieniężnej to zgodnie z art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 Ustawy o Narodowym Banku Polskim organ Narodowego Banku Polskiego. Ukształtowała się 17 lutego 1998 roku i jest niezależna od prezydenta, rządu i Sejmu.

W skład Rady Polityki pieniężnej wchodzą:

  • Przewodniczący Rady, czyli Prezes NBP,
  • 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: Prezydenta RP, Senat i Sejm. 

Członkowie RPP powoływani są na 6-letnią kadencję, którą można pełnić tylko jeden raz. W trakcie kadencji członek Rady nie może zajmować żadnych innych stanowisk, ani podejmować działalności zarobkowych lub publicznych. Jedynym wyjątkiem jest praca naukowa, dydaktyczna lub twórczość autorska, na którą RPP musi wyrazić zgodę w drodze uchwały. Wynagrodzenie członka RPP odpowiada wysokości wynagrodzenia wiceprezesów NBP. 

Posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej zwołuje Przewodniczący co najmniej raz w miesiącu lub może być zwołane również na pisemny wniosek co najmniej 3 członków Rady.

Jakie funkcje pełni Rada Polityki Pieniężnej RPP?

Zadania Rady Polityki Pieniężnej wynikają z zapisów Konstytucji RP oraz Ustawy o Narodowym Banku Polskim. 

Do najważniejszych funkcji Rady Polityki Pieniężnej należy:

  • coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej, następnie przedłożenie tych założeń do wiadomości Sejmowi RP,
  • dostarczanie w terminie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego,
  • ustalanie wysokości stóp procentowych NBP – stopy procentowe: referencyjna, lombardowa, depozytów, redyskontowa weksli, dyskontowa weksli,
  • ustalanie zasad oraz stopy rezerwy obowiązkowej banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
  • wyznaczania górnych granic zobowiązań, które wynikają z zaciąganych przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,
  • ustalanie zasad przeprowadzania operacji otwartego rynku,
  • zatwierdzanie planu finansowego NBP oraz sprawozdania z działalności NBP,
  • przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego NBP.

Sprawdź również, czym jest KRD i KRS