Czym jest scoring? Definicja

Scoring stanowi punktową ocenę wiarygodności osoby lub firmy ubiegającej się o kredyt. Im więcej punktów zostanie nam przyznanych, tym lepiej. Pożyczenie pieniędzy w tej sytuacji będzie obarczone mniejszym ryzykiem i większym prawdopodobieństwem, że pożyczkobiorca zwróci środki w określonym w umowie terminie. Ocena scoringowa opiera się na zestawieniu informacji na temat spłaconych zobowiązaniach w przeszłości. Pozwala oszacować, czy potencjalny klient spłaci zobowiązanie. 

Jakie są rodzaje scoringu?

Bank podczas oceny naszej wiarygodności może stosować różne rodzaje scoringu. Do najbardziej popularnych należą:

 • scoring kredytowy – wykorzystywany przez banki w procesie udzielania kredytu lub przez niektóre firmy niefinansowe podczas sprzedaży np. usług na abonament,
 • scoring aplikacyjny – obliczany na podstawie danych osobistych i majątkowych wnioskodawcy. Podany jest w specjalnej karcie scoringowej, gdzie suma punktów stanowi ocenę ryzyka związanego z potencjalnym kredytobiorcą, 
 • scoring behawioralny – powstaje na podstawie analizy obsługi produktów finansowych posiadanych w przeszłości,
 • scoring fraudowy – stanowi ocenę prawdopodobieństwa popełnienia nadużycia, celowego złamania umowy lub fałszerstwa przez potencjalnego klienta (scoring aplikacyjny) lub klienta istniejącego (scoring behawioralny).

Co ma wpływ na scoring?

Czynniki brane pod uwagę przez banki przy ustalaniu scoringu kredytowego to nie tylko informacje na temat terminowych spłat naszych zobowiązań. Na wysokość oceny wpływa również:

 • stan cywilny,
 • wiek kredytobiorcy,
 • wykształcenie,
 • wykonywany zawód,
 • status mieszkaniowy,
 • posiadane ubezpieczenie na życie,
 • liczba osób na utrzymaniu, 
 • korzystanie z kart płatniczych.

Kryteriów tych jest naprawdę sporo i nie wystarczy sam brak posiadania długów, aby otrzymać wysoką punktację. Na naszą korzyść będzie działać m.in.: brak zobowiązań finansowych, wyższe wykształcenie, brak osób na utrzymaniu, oszczędności na koncie. Negatywny wpływ na ocenę scoringową będą mieć wpływ nasze wcześniejsze problemy z terminową spłatą zobowiązań, to jak często zaciągamy pożyczki oraz zbyt duża liczba odrzucanych wniosków o kredyt.

Sprawdź również definicje: