Umorzenie pożyczki z PUP - czy trzeba składać wniosek?

Umorzenie pożyczki z PUP - czy trzeba składać wniosek?

W ramach tarczy antykryzysowej została udostępniona przedsiębiorcom możliwość wnioskowania o pożyczkę w kwocie 5000 zł. Celem pożyczki jest pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wniosek o pożyczkę składamy we właściwym powiatowym urzędzie pracy zgodnym z siedzibą firmy. Możemy zrobić to osobiście, jednak najbardziej zalecana formą jest opcja wnioskowania elektronicznego, którą opisywaliśmy w poprzednim artykule: Pożyczka z urzędu pracy 5000. Wszelkie informacje na ten temat dostępne są również na stronach internetowych urzędów. Pożyczka ta jest przeznaczona dla osób posiadających status mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku. Pożyczkobiorcą może być zatem: jednoosobowa działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników, samozatrudnieni. Ważne jest to, że z takiego rozwiązania można skorzystać tylko jeden raz. Po złożeniu wniosku oczekujemy na decyzję w sprawie jej przyznania. Jeżeli decyzja jest pozytywna to otrzymujemy środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Środki z pożyczki 5000 możemy wykorzystać na: opłacenie podatków, składek ZUS, czynszu, opłat za media, ubezpieczenia lokalu, koszty materiałów biurowych, koszty paliwa, usług księgowych, czyli wszystko co wiąże się utrzymaniem bieżącej działalności.

Umorzenie pożyczki 5000 z pup


Podstawową zaletą takiej pożyczki jest możliwość jej umorzenia po okresie 3 miesięcznej karencji. Oznacza to, że pożyczka jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca nie zamknie lub nie zawiesi działalności gospodarczej przez 3 miesiące od jej uruchomienia. Jeżeli przedsiębiorca nie spełni tego warunku, to umorzenie pożyczki z pup nie będzie możliwe.

Jak wnioskować o umorzenie pożyczki 5000?

Pytanie, które pojawia się wtedy najczęściej to jak wnioskować o takie umorzenie pożyczki 5000? Czy jest potrzebny wniosek o umorzenie pożyczki z PUP? Co mówią zapisy przedstawione w tarczy antykryzysowej?

Odpowiedź znajdziemy w ustawie 

„o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19”.

Ustawa ta została opublikowana 24 czerwca 2020 roku w Dzienniku Ustaw i w skrócie nazywana jest Tarczą Antykryzysową 4. Zgodnie z jej zapisami od tego dnia zmieniły się zasady umarzania pożyczek 5000 zł z PUP.

Wniosek o umorzenie pożyczki a tarcza antykryzysowa? Co się zmieniło?

Do 24 czerwca mikroprzedsiębiorca po upływie okresu karencji musiał złożyć wniosek o jej umorzenie, w którym oświadczał, że prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą w okresie 3 miesięcznej karencji. Za złożenie fałszywego oświadczenia groziła odpowiedzialność karna. Po nowelizacji ustawy zapis ten zmienił brzmienie i z artykułu usunięto informację o konieczności składania wniosku. Od tej pory wniosek o umorzenie pożyczki nie jest wymagany. Oznacza to, że proces umorzenia jest automatyczny i nie wymaga dodatkowych działań ze strony przedsiębiorcy.

Umorzenie następuje po okresie 3 miesięcy od daty wypłaty pożyczki pod warunkiem prowadzenia w tym okresie nieprzerwanie działalności. To czy taka sytuacja miała miejsce od czasu nowelizacji sprawdzane jest przez powiatowy urząd pracy, w którym złożyliśmy wniosek o udzielenie pożyczki. Weryfikacja przez urząd następuje poprzez sprawdzenie danych przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W przypadku weryfikacji pozytywnej pożyczka 5000 umarzana jest automatycznie, czyli bez składania dodatkowych wniosków.

Nowe zasady obowiązują do:

  • każdej pożyczki 5000 zł z pup przyznanej po 24 czerwca 2020 roku
  • pożyczki udzielonej przed nowelizacją, w których zapis o konieczności złożenia wniosku został usunięty bez żadnych dodatkowych aneksów
  • pożyczek, do których wnioski zostały złożone przed nowelizacją, a przyznanie pożyczki nastąpiło już po wejściu w życie nowelizacji, również bez dodatkowych aneksów.

Powiatowy urząd pracy miał obowiązek poinformować niezwłocznie mikroprzedsiębiorców korzystających już z pożyczek 5000 o zmianach poprzez umieszczenia ogłoszenia na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej urzędu.

Dodatkowo przepisy umieszczone w Tarczy 4.0 uregulowały zapisy dotyczące: 

  1. Właściwego urzędu pracy, w którym należy składać wnioski. Przed nowelizacją właściwym urzędem był powiatowy urząd pracy zgodny z tym gdzie dana firma prowadziła działalność. Po nowelizacji wnioski można składać w tylko i wyłącznie w urzędzie zgodnym z siedzibą firmy.
  2. Wyłączenia spod egzekucji sądowej i administracyjnej środków z mikropożyczki. Tym samym pożyczki 5000 zł z pup są wolne od zajęć na podstawie administracyjnych lub sądowych tytułów wykonawczych.

Pożyczka 5000 zł przyznawana jest ze środków Funduszu Pracy i stanowi jeden z elementów pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji w wyniku pandemii Covid-19. Skorzystanie z tego rozwiązania nie wyklucza możliwości ubiegania się o inne formy pomocowe. Mamy szereg ustaw i rozporządzeń ministerialnych, które regulują zasady wnioskowania o dodatkowe środki nie tylko na prowadzenie działalności, ale także na wynagrodzenie pracowników, świadczenia postojowe lub zwolnienia ze składek ZUS.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności