Wypowiedzenie kredytu przez kredytobiorcę - kiedy można to zrobić?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup lub budowę nieruchomości, to poważne zobowiązanie, bowiem opiewa najczęściej na setki tysięcy złotych, a nierzadko nawet więcej. Z racji, że kwoty, którymi się operuje w przypadku kredytu hipotecznego są tak wysokie, to tym bardziej istotne jest podpisanie umowy, która regulować będzie szereg warunków, chroniących zarówno interes banku, jak i obowiązki oraz prawa kredytobiorcy. Jednym z takich praw, o które często pytają kredytobiorcy jest możliwość wypowiedzenia kredytu przez kredytobiorcę. Kiedy można to zrobić? Jak się przygotować do wypowiedzenia umowy kredytowej? Zapraszamy do krótkiej lektury, co warto wiedzieć zarówno o wypowiedzeniu, jak i o odstąpieniu od umowy kredytowej.

Czy można wypowiedzieć umowę kredytową?

Umowa o kredyt hipoteczny w pierwszej kolejności zabezpiecza prawa banku - w końcu to bank udziela wieloletniego kredytu o wysokiej wartości, więc musi się na tę okoliczność odpowiednio zabezpieczyć. Z drugiej strony, umowa zawierać też musi regulacje wynikające z praw konsumenta przysługujących kredytobiorcy, dzięki czemu ten poznaje, obok ciążących na nim obowiązków, także przysługujące mu prawa. 

Czytając wzór niejednej umowy o kredyt hipoteczny napotkać można szereg regulacji umożliwiających wypowiedzenie umowy kredytowej, jednak dotyczących sytuacji, gdy stroną wypowiadającą jest bank. Natomiast czy podobne prawo do wypowiedzenia kredytu przysługuje też kredytobiorcy? Z racji, że to bank udziela środków na zakup nieruchomości, to właśnie on, jako strona, musi odpowiednio zabezpieczyć swój interes. Ale wypowiedzenie kredytu przez kredytobiorcę jest również możliwe, zawsze, gdy ustalony termin spłaty zadłużenia wynosi więcej niż 1 rok.

Dlaczego warto skorzystać z możliwości wypowiedzenia kredytu?

Wypowiedzenie kredytu przez kredytobiorcę to opcja wykorzystywana przede wszystkim w sytuacji, gdy ten będzie chciał spłacić całość zadłużenia. Zawsze może się zdarzyć okazja, że budżet kredytobiorcy zostanie zasilony niespodziewanymi, dodatkowymi środkami, które przewyższają pozostający do spłaty kapitał zobowiązania. W zależności od regulacji wynikających z umowy o kredyt hipoteczny, którą podpisały strony, Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty kredytu i to bez dodatkowych kosztów. 

Co ważne, wielu kredytobiorców obawia się, że będzie musiało też spłacić pozostające do końca trwania raty odsetkowe, natomiast warto wiedzieć, że w przypadku wypowiedzenia umowy kredytowej, spłaca się wyłącznie pozostającą do spłaty część kapitałową kredytu. Co istotne, wypowiedzenie kredytu przez kredytodawcę może nastąpić też w sytuacji, gdy ten sprzeda rzeczoną nieruchomość.

wypowiedzenie umowy kredytowej

Kiedy można wypowiedzieć umowę kredytową?

Nie ma żadnych ograniczeń, które zamykałyby możliwość wypowiedzenia kredytu przez kredytobiorcę. Może tego dokonać w dowolnym momencie trwania zobowiązania (najczęściej się to dzieje po uruchomieniu kredytu), ale przy zachowaniu odpowiedniego terminu wypowiedzenia, wynikającego z przepisów umowy o kredyt hipoteczny. 

W zależności od banku, skutek takiego wypowiedzenia kredytu może nastąpić z zachowaniem najczęściej 30-dniowego okresu, co oznacza, że do danego dnia należy uregulować pozostałą do spłaty część zobowiązania. W przypadku, gdy kredytobiorca chce skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy kredytowej, to musi on pamiętać o kilku wymogach formalnych. 

Po pierwsze, w piśmie o wypowiedzeniu kredytu musi się znaleźć podpis kredytobiorcy, a jeśli jest ich więcej, to podpisy wszystkich z nich. 

Po drugie, pismo powinno zawierać takie informacje, jak numer umowy kredytowej, datę podpisania, dane teleadresowe kredytobiorcy(ów), a także kwotę i okres kredytowania.

Czy można odstąpić od umowy kredytowej?

Innym rodzajem prawa przysługującego kredytobiorcom, jest opcja odstąpienia od umowy kredytowej. Możliwość taka musi zostać opisana w każdej umowie o kredyt hipoteczny i wynika z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. oraz ustawy o kredycie hipotecznym, oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z 23 marca 2017 r. 

Dzięki temu każdy kredytobiorca zyskuje prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zawarcia. W tym czasie oświadczenie o odstąpieniu musi zostać dostarczone do banku, lub nadane przesyłką poleconą na adres banku. Gotowe pismo umożliwiające odstąpienie od umowy znajduje się już w każdym komplecie dokumentów, które kredytobiorca otrzymuje w dniu zawarcia umowy.

Wypowiedzenie a odstąpienie od umowy kredytowej

Podstawową różnicą między wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy kredytowej jest jej skutek - w przypadku odstąpienia umowa traktowana jest, jako niebyłą, czyli tak, jakby nigdy nie została podpisana. To oznacza, że wszelkie uruchomione przez bank w tym czasie środki muszą zostać zwrócone przez kredytobiorcę, wraz z odsetkami za okres między dniem wypłaty a dniem spłaty. Zazwyczaj kredytobiorca ma na to 30 dni od momentu przyjęcia przez bank oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytowej.