Okres kredytowania

Co to jest okres kredytowania? - Definicja

Definicję okresu kredytowania można określić jako przedział czasu, na jaki kredytobiorca pożycza od banku lub innego podmiotu pieniądze. W ujęciu uproszczonym okres kredytowania jest po prostu czasem spłaty kredytu. Istnieje kilka sposobów, kiedy rozpoczyna się obliczanie okresu kredytowania. Można go liczyć od momentu przyznania danego kredytu, lub chwili wypłacenia kredytobiorcy przyznanych środków, zarówno w całości, jak i w trakcie wypłacania którejś z transz kredytu, jeśli wypłata środków została podzielona na etapy. Okres kredytowania obejmuje czas, w którym spłacane są wszystkie należności, czyli zarówno kredytowane środki, jak również odsetki.

Jak obliczyć okres kredytowania?

Umowa kredytowa zawsze posiada wskazany nieprzekraczalny termin spłaty, a okres kredytowania może być prezentowany w ujęciu rocznym, miesięcznym, a nawet dziennym. Na jego długość wpływ ma poziom rat. Wysokie raty pozwalają na skrócenie tego okresu, co z kolei pozwala zmniejszyć koszty odsetkowe. Niskie raty natomiast wydłużają okres kredytowania, zwiększając poziom koniecznych do spłacenia odsetek, co jednak czyni dany kredyt bardziej dostępnym dla osób o niższych dochodach. 

Ile mogą wynosić okresy kredytowania? 

Najdłuższe okresy kredytowania obowiązują przy kredytach hipotecznych, bo mogą wynosić nawet 35 lat. Znaczenie dla okresu kredytowania znaczenie ma również wiek kredytobiorcy. Najczęściej przyjmowaną maksymalną granicą spłaty całego zobowiązania przez kredytobiorcę jest uzyskanie przez niego 70-go roku życia. W związku z tym osoby w młodym wieku mogą uzyskać dłuższe okresy kredytowania.

Sprawdź także: