Co może być zabezpieczeniem kredytu gotówkowego?

Co może być zabezpieczeniem kredytu gotówkowego?

Głównym źródłem dochodów banku jest działalność kredytowa, dlatego bardzo ważną kwestią jest to, czy klient spłaca zobowiązanie. Aby zmniejszyć ryzyko kredytowe, banki stosują dodatkowego zabezpieczenia. Dzięki temu może zyskać również klient, gdyż często związane jest to z korzystniejszą ofertą. Sprawdź, co może być zabezpieczeniem kredytu gotówkowego.

Co to jest zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu jest rozwiązaniem prawnym. Jego celem jest umożliwienie bankowi odzyskanie swoich pieniędzy w sytuacji, w której kredytobiorca nie spłaca kredytu. Bank może wszcząć postępowanie egzekucyjne, którego celem będzie odzyskanie należności. Zabezpieczenie kredytu to zatem forma zabezpieczenia jego spłaty.

Zazwyczaj nie jest wymagane w przypadku kredytu gotówkowego, jeżeli spełniamy warunek, jakim jest zdolność kredytowa. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku kredytu hipotecznego, gdzie zabezpieczenie kredytu na nieruchomości jest obowiązkowe.

zabezpieczenie kredytu

Jakie są rodzaje zabezpieczenia kredytu?

Banki akceptują różne formy zabezpieczenia kredytu przy udzielaniu zobowiązań finansowych. Dzieli się je na dwie grupy:

 • rzeczowe zabezpieczenie kredytu gotówkowego - w przypadku zabezpieczeń rzeczowych kredytodawca może egzekwować wierzytelność z nieruchomości, przedmiotów i praw należących do kredytobiorcy.
 • osobiste zabezpieczenie kredytu gotówkowego - przykładem mogą być weksle lub poręczenia.

W procesie kredytowania można łączyć oba rodzaje zabezpieczeń. Dzieje się tak np. w sytuacji, w której wnioskujemy o wysoką kwotę kredytu. 

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu gotówkowego

W przypadku zabezpieczeń rzeczowych umowa kredytowa wskazuje konkretny przedmiot, który zabezpiecza kredyt. Dłużnik w tej sytuacji odpowiada tylko za poszczególne składniki swojego majątku. Wierzyciel ma możliwość zaspokojenia roszczenia z rzeczy należącej do kredytobiorcy. 

Do rzeczowych zabezpieczeń kredytu gotówkowego zaliczamy:

 • Zastaw ogólny – czyli wybrana rzecz ruchoma, która obciążona jest prawem, w wyniku którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z tej rzeczy. W tym przypadku nie ma znaczenia, czyją po ustanowieniu zabezpieczenia stanie się własnością.
 • Zastaw rejestrowy – czyli inaczej rzeczowe prawo ograniczone; w tym przypadku wierzytelność zabezpiecza się na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych. Formę tę stosuje się zwykle w odniesieniu do kredytu gotówkowego samochodowego lub pożyczki, najczęściej w postaci samochodu. Plusem jest to, że dłużnik może z niego korzystać w okresie ustanowionego zastawu.
 • Blokada środków na rachunku bankowym – najbardziej popularna forma to zabezpieczenie na lokacie do momentu spełnienia zobowiązania na rzecz wierzyciela.
 • Kaucja – polega na złożeniu w banku zabezpieczenia w postaci określonej kwoty lub papierów wartościowych na okaziciela. W momencie spłaty zobowiązania kredytodawca kaucja jest zwracana.
 • Ubezpieczenie kredytu – w postaci cesji praw z polisy na rzecz kredytodawcy.

Osobiste zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Inną formą zabezpieczenia kredytu gotówkowego są zabezpieczenia osobiste, w wyniku których dłużnik odpowiada przed bankiem całym swoim majątkiem.

Do osobistych zabezpieczeń kredytu gotówkowego zaliczamy:

 • Weksel – czyli dokument w formie in blanco bez określenia sumy wekslowej oraz terminu płatności. Zostaje uzupełniony sumą należnej kwoty w momencie, kiedy klient nie wywiąże się z umowy kredytowej. 
 • Poręczenie wekslowe – poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu w ustalonych terminach płatności, jeżeli kredytobiorca nie wywiązuje się z terminów określonych w umowie. Forma ta ma wysoką skuteczność egzekucji. 
 • Poręczenie według prawa cywilnego – wyznaczony przez kredytobiorcę poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu w przypadku niewywiązania się warunków zobowiązania.
 • Gwarancja bankowa – bank zobowiązuje się do zapłaty kredytobiorcy kwoty niespłaconych rat kredytu, odsetek i kosztów postępowania, jeżeli zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wypełni swojego zobowiązania.
 • Przystąpienie do długu – to tzw. dłużnik solidarny, który jako osoba trzecia przystępuje na mocy umowy do istniejącego długu.
 • Przejęcie długu – w wyniku przejęcia osoba trzecia przejmuje zobowiązanie i przejmuje obowiązki kredytobiorcy.
 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – w formie aktu notarialnego, w którym kredytobiorca zobowiązuje się do poddania się postępowaniu egzekucyjnemu na rzecz banku w przypadku braku wywiązania się ze swojego zobowiązania.
 • Cesja jako zabezpieczenie kredytu – to umową cywilnoprawna, na podstawie której kredytodawca przenosi swoją wierzytelność wobec kredytobiorcy na osobę trzecią. Cesja praw stosowana jest zawsze w przypadku kredytu z ubezpieczeniem, dzięki czemu bank ma możliwość otrzymać świadczenie z polisy.

Wpływ zabezpieczenia kredytu na jego koszt

Zabezpieczenie kredytu ma wpływ na jego koszt. W przypadku zabezpieczeń hipotecznych dodatkowy koszt stanowią wpis do księgi wieczystej lub operat szacunkowy. Koszt kredytu gotówkowego wzrasta również w przypadku zastosowania dodatkowych ubezpieczeń.

Ustanowienie zabezpieczenia może również obniżyć koszt kredytu, ponieważ banki skłonne są do oferowania lepszych warunków w przypadku kredytów zabezpieczonych. Różnica jeszcze szczególnie widoczna w przypadku kredytów na duże kwoty.

Korzyści wynikające z zabezpieczenia kredytu

Zabezpieczenie kredytu to korzyści dla obu stron umowy. Bank chroni się przede wszystkim przed ryzykiem braku spłaty przez kredytobiorcę zobowiązania i dla takiego podmiotu to gwarancja odzyskania pożyczonych pieniędzy. Z drugiej strony daje możliwość negocjacji warunków umowy, dzięki czemu klient może zyskać lepszą ofertę.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

 • Spersonalizowane oferty
 • Najlepsza oferta na rynku
 • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności