Zadatek

Zadatek jest formą płatności uregulowaną w kodeksie cywilnym. Polega na przekazaniu przez jedną ze stron określonej kwoty pieniędzy celem zabezpieczenia umowy.

Zadatek a zaliczka

Podstawową różnicą pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest to, że zadatek ma na celu chronić każdą ze stron przed niewykonaniem umowy. Gdyby usługa nie została zrealizowana z winy klienta to taki zadatek przepada na rzecz usługodawcy. Odwrotnie niż w przypadku zaliczki, którą zwraca się klientowi. Z kolei w przypadku zadatku jeżeli usługodawca nie wywiąże się z umowy to zostaje on zwrócony klientowi. Dodatkowo klient może żądać dwukrotności wpłaconej kwoty a także odszkodowania. 

Zwrot zadatku - kiedy jest możliwy?

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której umowa zostanie rozwiązana przez obie strony lub gdy umowa nie zostanie wykonana z powodu okoliczności niezależnych od obu stron. Następstwem jest zwrot zadatku, ale nie ma zastosowania jego dwukrotności. W przypadku żądania zapłaty podwójnego zadatku nie trzeba udowadniać poniesionej szkody, wystarczy sam fakt, że umowa nie została wykonana w terminie. Zgodnie z przepisami zadatkiem może być również świadczenie w postaci rzeczowej, które zostaje zwrócone po zrealizowaniu umowy. Zadatek ma na celu dyscyplinować strony do wywiązania się z zawartego zobowiązania. O skuteczności zadatku decyduje fakt przekazania pieniędzy lub rzeczy, a nie samo zastrzeżenie w umowie jego wręczenia. Bardzo ważne jest również zapisanie w umowie, iż wpłacona kwota stanowi zadatek, bo w przeciwnym wypadku będzie traktowana jako zaliczka.

Sprawdź także: