Co to jest firma pożyczkowa? Definicja

Firma pożyczkowa to inaczej instytucja, której głównym zadaniem jest udzielanie pożyczek poprzez udostępnianie pożyczkobiorcy konkretnej kwoty gotówki. Środki te pożyczane są na określony czas i na zasadach zaakceptowanych przez obie strony umowy. 

Zanim firma pożyczkowa rozpocznie działalność, musi spełnić szereg wymogów formalnych, które reguluje ustawa o: nadzorze finansowym, kredycie konsumenckim, antylichwiarska a także przepisy Kodeksu cywilnego. To jest coś, co odróżnia firmę pożyczkową od tzw. parabanków. Pojęcia te nie są zatem tożsame. 

Warunki działalności instytucji pożyczkowych

Szczegółowe warunki działalności firmy pożyczkowej określone są w artykule 59 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z przepisami:

 • firma pożyczkowa musi działać w formie spółki z ograniczoną działalnością lub spółki akcyjnej,
 • minimalny kapitał zakładowy musi wynosić 200 tys. zł.,
 • wniesiony kapitał to wyłącznie wkład pieniężny, który nie może pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub innych nieudokumentowanych źródeł,
 • członkami zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem mogą być wyłącznie, które nie zostały nigdy skazane prawomocnie za przestępstwo przeciwko:
 • wiarygodności dokumentów,
 • mieniu,
 • obrotowi pieniędzmi, papierami wartościowymi,
 • obrotowi gospodarczemu,
 • skarbowe.

Aby dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), instytucja finansowa musi dołączyć do wniosku:

 • zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa skarbowe wszystkich członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej lub oświadczenia ww. osób,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności prokurenta lub jego oświadczenie,
 • oświadczenie, że spółka będzie prowadzić działalność w zakresie udzielania kredytów konsumenckich jako instytucja pożyczkowa.

Dodatkowo firma pożyczkowa, zanim rozpocznie działalność, musi uzyskać wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, który nadzorowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Dane wrażliwe, które posiada firma pożyczkowa, objęte są tajemnicą bankową.

Jaka jest różnica pomiędzy bankiem a firmą pożyczkową?

Podstawową różnicą jest fakt, że banki mogą udzielać kredytów. Natomiast firmy pożyczkowe udzielają wyłącznie pożyczek. Banki pożyczają ze środków własnych oraz pieniędzy, które zostały zdeponowane na ich rachunkach. Firmy pożyczkowe oprócz środków własnych wykorzystują środki pochodzące od inwestorów. Banki prowadzą również znacznie szerszą działalność, która nie ogranicza się wyłącznie do udzielania pożyczek, czy kredytów.