Co oznacza skrót KRS? Definicja

Co oznacza skrót KRS? Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. W skład Rejestru wchodzą:

 • rejestr przedsiębiorców,

 • rejestr stowarzyszeń, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych organizacji społecznych i zawodowych,

 • rejestr dłużników niewypłacalnych.

KRS umożliwia uzyskanie informacji o każdym podmiocie, który podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości udostępniono wyszukiwarkę podmiotów zarejestrowanych w KRS, która pozwala pobrać elektroniczny dokument równoznaczny z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców i stowarzyszeń. Rejestr przedsiębiorców jest jawny, dzięki czemu każdy ma dostęp do informacji w nim zawartych. 

Kto podlega wpisowi do KRS?

Katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji odnajdziemy w ustawie w artykule 36, a konieczność ta nałożona jest jedynie na wybrane formy działalności. Wpisowi do KRS podlegają m.in.:

 • spółki z ograniczoną działalnością,

 • spółki komandytowe,

 • spółki komandytowo-akcyjne,

 • spółki jawne,

 • spółki partnerskie,

 • spółki akcyjne,

 • spółdzielnie,

 • przedsiębiorstwa państwowe.

Jakie dane udostępnia KRS?

Każdy podmiot otrzymuje indywidualny numer KRS, a udostępnione dane poszczególnych przedsiębiorców podzielone są na sześć działów. Określony podmiot wyszukamy za pomocą numeru KRS, REGON i NIP, po nazwie oraz ewentualnie dzięki adresowi przedsiębiorcy.

Dział I - zawiera dane o nazwie firmy, oznaczenie jego formy prawnej, a także siedzibę, adres i sposób reprezentacji. Dział ten zawiera również informację o NIP oraz numer identyfikacyjny REGON. W zależności od spółki oznaczeni również zostaną wspólnicy, partnerzy itd. Uzyskamy także informację o kapitale zakładowym.

Dział II - określa sposób reprezentacji danego podmiotu oraz dane osób, które wchodzą w skład organu uprawnionego do reprezentowania. Odnajdziemy także tutaj informacje o organie nadzoru oraz ewentualnym prokurencie.

Dział III - wskazuje na przedmiot działalności przedsiębiorcy według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Dział IV - zawiera m.in. informacje o zaległościach podatkowych, celnych, za ubezpieczenia społeczne, a także o postępowaniach egzekucyjnych.

Dział V - stanowi wzmiankę o ewentualnym powołaniu lub odwołaniu kuratora.

Dział VI - to informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego, dane syndyka lub zarządcy przymusowego.

Wiesz już co to jest KRS. Sprawdź także inne powiązane definicje: