Co to jest marża? Definicja

Jedną z najprostszych definicji marży jest zysk ze sprzedaży określonych produktów. W tym znaczeniu marża jest wskaźnikiem, który wpływa na obie strony transakcji. Dla przedsiębiorcy lub instytucji oferujących towar oznacza zysk ze sprzedaży, czyli to ile zarobią. Dla kupującego natomiast to, ile za ten towar zapłaci. Marża jest zatem różnicą między ceną zakupu a ceną sprzedaży.

Marża handlowa

W tym przypadku marża odnosi się do przedsiębiorców sprzedających towary i usługi. Stanowi różnicę pomiędzy zakupem a sprzedażą. Obejmuje wszystkie koszty związane z nabyciem towaru, jakie ponosi przedsiębiorca. Definicja handlowa określa również marżę detaliczną stanowiącą zysk dla przedsiębiorcy. Sprzedaż produktu odbywa się po cenie podwyższonej o marżę.

Marża banku

Marża przy kredycie to jeden z istotnych kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę w związku z pożyczaniem pieniędzy od banków lub innych instytucji finansowych. To inaczej forma wynagrodzenia dla kredytodawcy za udzielenie kredytu, która jest wliczona do oprocentowania. Na wysokość marży wpływ m.in. kwota, cel kredytu, prowizja banku, zdolność kredytowa, dodatkowe usługi. 

Marża banku może też dotyczyć opłat, jakie ponosi klient za korzystanie z usług tj.:

  • wypłata z bankomatu,
  • karta kredytowa,
  • rachunek osobisty,
  • limit w koncie osobistym.

Jakie są rodzaje marż?

Marża to nie tylko produkty i usługi, od których naliczany jest zysk. Jest to również sposób wyliczania zysków w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa. W tym przypadku wyróżniamy cztery rodzaje marż:

  • wyrażoną kwotowo – różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem zakupu, czyli zysk,
  • wyrażoną procentowo – stosunek procentowy do marży wyrażonej kwotowo, można ją wyliczać od kosztu sprzedaży lub od ceny sprzedaży,
  • marża netto – miara dochodowości firmy w kategorii zysku netto, to całkowite przychody pomniejszone o koszty sprzedaży, odsetki, podatki, koszty operacyjne, spłatę zadłużenia.
  • marża brutto – to ogólny zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo, który stanowi różnicę między przychodem a kosztem sprzedaży.