Kim jest osoba fizyczna? Definicja

Pojęcie osoby fizycznej nie znajduje unormowania w prawie cywilnym. Brak jest konkretnej definicji. Określa się tylko, że każda osoba zyskuje zdolność prawną w chwili urodzenia. Zgodnie z tą informacją osobą fizyczną jest zatem każdy człowiek, nie ma znaczenia jego wiek, płeć, czy stan zdrowia fizycznego ani psychicznego. 

Osoba fizyczna posiada:

  • zdolność prawną, której nie można pozbawić, ani ograniczyć oraz
  • zdolność do czynności prawnych, mogą występować ograniczenia częściowe, lub można nie posiadać w ogóle zdolności do czynności prawnych.

Zdolność prawna osoby fizycznej

Zdolność prawna osoby fizycznej to posiadanie zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków. Jest to jednoznaczne, z tym że człowiek od chwili urodzenia jest uczestnikiem stosunków prawnych. Posiada, prawa i obowiązki określone w prawie cywilnym. To zdolność do występowania w charakterze strony w stosunkach cywilnoprawnych. Zdolność prawna ustaje w chwili śmierci. 

Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej

Zdolność do czynności prawnych daje osobie fizycznej możliwość zaciągania zobowiązań oraz swobodnego dysponowania swoimi prawami. 

Zdolność do czynności prawnych możemy podzielić na:

  • pełną zdolność do czynności prawnych – oznacza to, że osoba fizyczna może samodzielnie dokonywać wszelkich czynności prawnych. Zdolność tę uzyskuje z chwilą ukończenia 18 lat, czyli po osiągnięciu pełnoletności.
  • ograniczoną zdolność do czynności prawnych – ograniczoną zdolność uzyskuje się z chwilą ukończenia 13 lat do momentu osiągnięcia pełnoletności oraz przez osoby częściowo ubezwłasnowolnione. Prawo zezwala w tym przypadku na dokonywanie drobnych czynności życia codziennego. W pozostałych sprawach czynności dokonuje przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny, rodzic) lub kurator, jeżeli mamy do czynienia z częściowym ubezwłasnowolnieniem.
  • brak zdolności do czynności prawnych – do tej grupy zaliczamy osoby poniżej 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione. Dokonywanie czynności prawnych możliwe jest tylko przy pomocy opiekuna bądź przedstawiciela ustawowego. 

Sprawdź, także inne definicje: