Kim jest osoba prawna? Definicja 

Pojęcie osoby prawnej definiuje Kodeks cywilny w art. 33, zgodnie z którym do osób prawnych zaliczamy:

 • Skarb Państwa,
 • jednostki organizacyjne.

Przykładem jednostki organizacyjnej są: przedsiębiorstwo państwowe, spółka kapitałowa, fundacja, bank, stowarzyszenie, spółdzielnia, które zostały stworzone w określonych celach, a przepisy szczególne przyznają im osobowość prawną. Dzięki temu jednostki te stanowią samodzielny podmiot prawa cywilnego, który ma zdolność do występowania w obrocie prawnym jako podmiot praw i obowiązków.

Zdolność prawna stanowi więc możliwość posiadania praw i obowiązków w dziedzinie prawa cywilnego. Uregulowany jest również tryb postępowania i likwidacji osób prawnych oraz zakres ich działania. 

Do osób prawnych zalicza się zatem:

 • spółki kapitałowe, 
 • spółdzielnia, 
 • jednostki samorządu terytorialnego, 
 • przedsiębiorstwo państwowe,
 • szkoła wyższa, państwowa lub samorządowa instytucja kultury, 
 • Kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne, 
 • partia polityczna, 
 • instytut badawczy, 
 • związek zawodowy, 
 • stowarzyszenie rejestrowe, 
 • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, 
 • Polski Związek Łowiecki.

Rodzaje osób prawnych

Aby nabyć osobowość prawną, niezbędny jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu konieczne będą:

 • nazwa – pełni podobną funkcję, jak imię i nazwisko osoby fizycznej, czyli indywidualizuje ją w obrocie gospodarczym,
 • siedziba – to miejscowość, a nie adres lokalu, nie musi być związana z faktycznym miejscem jej działania,
 • organ – czyli każdy człowiek, który działa w ramach powstałej osoby prawnej. 

Osoby prawne możemy podzielić na:

 • państwowe osoby prawne – Skarb Państwa oraz jednostki organizacyjne będące własnością państwową,
 • jednoosobowe spółki Skarbu Państwa,
 • fundacje państwowe,
 • uczelnie wyższe, 
 • banki państwowe,
 • Narodowy Bank Polski.
 • samorządowe osoby prawne – gminy, związki gmin, stowarzyszenia gmin, czyli tzw. komunalne osoby prawne, a także powiaty, województwa, spółki handlowe tworzone z mienia komunalnego
 • inne osoby prawne – są to prywatne osoby prawne, czyli takie, które stanowią własność osób fizycznych, stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji, kościołów wyznaniowych, nazywane inaczej osobami prawnymi typu korporacyjnego lub zakładowego.